dB
50 m
Geluidschermen spoorlijn
Geluidswallen gemeenteweg
20 m
xx dB
Geluidsreducerend wegdek gemeenteweg
1500 m
Resultaat per bron (zie stoplicht voor consequenties)
Stap 3Bekijk het resultaat van je instellingen Klik op de buttons voor meer informatie
Bouwlocatie 1Afstand tot geluidsbronnen
Onderzoek deze locatie
test
350 m
Soms is toch een geluidbelasting toegestaan tot de maximale waarde van 60 dB.
< 60 dB
Stap 4Onderzoek het effect van geluidbeperkende maatregelen Stoplicht niet op groen? Onderzoek eerst het effect van geluidbeperkende maatregelen. Een gemeente kan van maatregelen afzien:Financiële bezwaren: de kosten wegen niet op tegen de geluidwinst.Bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard.
Overschrijding van de maximale waarde van 60 dB.
Geluidsklimaat: xxx
Klik op de maatregelen hieronder
De geluidbelasting mag niet hoger zijn dan de voorkeurswaarde van 50 dB.
> 60 dB
Geluidschermen rijksweg
Bij standaard gevel: xxx
≤ 50 dB
Voorbeelden van uitzonderingen
Binnengeluid
500 m
Indien van toepassing moet de gemeente verantwoorden waarom er geen of te weinig geluidbeperkende maatregelen zijn genomen om aan de voorkeurswaarde te voldoen. De gemeente moet het geluidniveau buiten de woning beoordelen, rekening houdend met het geluidsklimaat (zie stap 3, geluidcumulatie).
Onderzoek effect 3m hoog
Geluidscumulatie
5
Verwijder maatregel
1
Gemeentelijke weg bebouwde kom
Voorbeelden van geluidwerende maatregelen
2
Geluidsbelasting en de Omgevingswet tekst
Onderzoek effect 6m hoog
3
3
1
4
2
4
Spoor Startniveau Gemiddeld drukke spoorlijn waar ook intercity’s en goederentreinen rijdenInstelbaar Geluidbelasting op de locatie tot + of – 10 dB ten opzichte van het startniveau
Overweeg geluidwerende maatregelen (5a)
Bouwen toegestaan
Stoplicht oranje? Bouwen mogelijk met voldoende geluid­werende maat­regelen aan de gevel
Stoplicht rood? Bouwen alleen mo­gelijk in een uit­­zonderings­­si­tuatie en met vol­­doende ge­luid­­werende maat­­regelen aan de gevel.
Stap 5aOverweeg geluidwerende maatregelen Het totale geluidniveau in de woningen mag niet hoger zijn dan 33 dB. Onderzoek of dit lukt met geluidwerende maatregelen aan de gevel. Ja? Dan is bouwen toegestaan.
Geluidniveau is afhankelijk van: aantal auto’s, type auto’s, snelheid auto’s, type wegdek
Klaar
Naar stap 5b
Naar stap 5a
Stoplicht groen? Bouwen toegestaan
Neem meer maatregelen
400 m
780 m
1850 m
1000 m
700 m
160 m
Bouwen toegestaan na maatregelen
Bouwen alleen mogelijk in uitzonderings­situaties
Geluidsbelasting en de Omgevingswet Bij ruimtelijke besluitvorming kan cumulatie van geluid uit meerdere bronnen een rol spelen. Deze tool maakt op een vereenvoudigde manier inzichtelijk hoe dat in de Omgevingswet wordt geregeld. Doorloop vijf stappen om de effecten van cumulatie van geluid op een nieuwbouwlocatie te beoordelen. Kan er gebouwd worden? Zijn er maatregelen of aanvullend onderzoek nodig?
Stappen Kies een bouwlocatieStel de geluidbelasting per geluidsbron inBekijk het resultaat van je instellingenOnderzoek het effect van geluidbeperkende maatregelenOverweeg geluidwerende maatregelen aan de gevel en/of onderzoek mogelijke uitzonderingssituatie
Stap 4Onderzoek het effect van geluidbeperkende maatregelen Stoplicht niet op groen? Onderzoek eerst het effect van geluidbeperkende maatregelen. Een gemeente kan van maatregelen afzien bij:financiële bezwaren: de kosten wegen niet op tegen de geluidwinst.bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard.
Stoplicht groen? Bouwen mogelijk
Stap 1Kies een bouwlocatie De illustratie toont 4 virtuele bouwlocaties voor een woonwijk en 6 geluidbronnen. De bouwlocaties liggen op verschillende afstanden tot de geluidbronnen. Kies de locatie waarvoor je de geluidbelasting wil beoordelen.
Stap 2Stel de de belasting per geluidbron in Klik op de buttons in de illustratie om te zien wat het startniveau is, en wat je kunt aanpassen. Aanpassen doe je met de schuifjes links bovenin. Daar kun je geluidbronnen ook helemaal deactiveren.
Stap 2Stel de geluidbelasting afkomstig van de geluidbronnen, in Klik op de buttons in de illustratie om te zien wat het startniveau is, en wat je kunt aanpassen. Aanpassen doe je met de schuifjes links bovenin. Daar kun je geluidbronnen ook helemaal deactiveren.
Stap 5Overweeg geluidwerende maat­regelen aan de gevel en/of onder­zoek mogelijke uitzonderings­situatie
Geluidbelasting en de Omgevingswet tekst
Bouwlocatie 1Afstand tot geluidbronnen
Bouwlocatie 2Afstand tot geluidbronnen
Bouwlocatie 3Afstand tot geluidbronnen
Bouwlocatie 4Afstand tot geluidbronnen
Spoor Startniveau Gemiddeld drukke spoorlijn waar ook intercity’s en goederentreinen rijden Instelbaar Geluidbelasting op de locatie tot + of – 10 dB ten opzichte van het startniveau
Geluidniveau is afhankelijk van: aantal treinen, type treinen, snelheid treinen, spoorconstructie
Rijksweg Startniveau Rustige autosnelweg buiten de Randstad Instelbaar Geluidbelasting op de locatie tot + of – 10 dB ten opzichte van het startniveau
Geluidniveau is afhankelijk van: aantal voertuigen, type voertuigen, snelheid voertuigen, type wegdek
Gemeentelijke weg Startniveau Rustige gemeentelijke weg, overdag ca. 10 auto’s per minuut Instelbaar Geluidbelasting op de locatie tot + of – 10 dB ten opzichte van het startniveau
Geluidniveau is afhankelijk van: aantal voertuigen, type voertuigen, snelheid voertuigen, type wegdek
Windturbines Startniveau Op geen enkele bouwlocatie wordt de grenswaarde overschreden Instelbaar Geluidbelasting op de locatie tot + of – 2 dB ten opzichte van het startniveau
Geluidniveau is afhankelijk van: gemiddelde windkracht en -richting, aantal windturbines, type windturbines
Industrie Startniveau Op één bouwlocatie wordt de maximale waarde overschreden, op één andere bouwlocatie wordt de voorkeurswaarde overschreden Instelbaar Geluidbelasting op de locatie tot + of – 10 dB ten opzichte van het startniveau
Geluidniveau is afhankelijk van: type activiteiten Er worden ook eisen gesteld aan nachtelijke geluidniveaus en piekniveaus. Die blijven hier buiten beschouwing.
Luchtvaartverkeer Startniveau Twee bouwlocaties liggen buiten het beperkingengebied van de luchthaven en twee liggen erbinnen. Instelbaar Geluidbelasting op de locatie tot + of – 2 dB ten opzichte van het startniveau
Geluidniveau is afhankelijk van: aantal vliegbewegingen, vlieghoogte, type vliegtuigen Er worden ook eisen gesteld aan nachtelijke geluidniveaus en bouwhoogtes. Die blijven hier buiten beschouwing.
Bouwen is altijd mogelijk als de geluidbelasting niet hoger is dan de voorkeurs­waarde van 50 dB.
Geluidscumulatie Wordt voor één van de afzonderlijke geluidbronnen de voorkeurswaarde overschreden, dan moet de gemeente het geluidklimaat meenemen in haar afwegingen (stap 5).
Binnengeluid De geluidbelasting in de woning mag niet hoger zijn dan 33 dB. Onderzoek het effect van geluidwerende maatregelen (stap 5) om aan deze binnenwaarde te voldoen.
Rijksweg
De gemeente mag beslissen of een geluidbelasting boven de voorkeurs­waarde tot een maximale waarde van 60 dB toelaatbaar is.
De gemeente mag beslissen of een geluidbelasting boven de voorkeurs­waarde tot een maximale waarde van 55 dB toelaatbaar is.
Overschrijding van de maximale waarde van 60 dB; bouwen is alleen mogelijk in een uitzonderings­situatie.
Overschrijding van de maximale waarde van 55 dB; bouwen is alleen mogelijk in een uitzonderings­situatie.
Bouwen is altijd mogelijk als de geluidbelasting niet hoger is dan de voorkeurs­waarde van 53 dB.
> 55 dB
≤ 60 dB
≤ 55 dB
Industrieterrein
De gemeente mag beslissen of een geluidbelasting boven de voorkeurs­waarde tot een maximale waarde van 70 dB toelaatbaar is.
Overschrijding van de maximale waarde van 70 dB; bouwen is alleen mogelijk in een uitzonderings­situatie.
≤ 53 dB
> 70 dB
≤ 70 dB
Gemeentelijke weg (bebouwde kom)
Bouwen is altijd mogelijk als de geluidbelasting niet hoger is dan de voorkeurs­waarde van 55 dB.
De gemeente mag beslissen of een geluidbelasting boven de voorkeurs­waarde tot een maximale waarde van 65 dB toelaatbaar is.
Overschrijding van de maximale waarde van 65 dB; bouwen is alleen mogelijk in een uitzonderings­situatie.
> 65 dB
≤ 65 dB
Spoor
De geluidbelasting mag niet hoger zijn dan de grenswaarde van 55 dB.
Overschrijding van de grenswaarde van 55 dB. De bouwlocatie bevindt zich in het beperkingengebied van een luchthaven.
≤ 47 dB
Vliegtuigen
De geluidbelasting mag niet hoger zijn dan de grenswaarde van 47 dB.
Overschrijding van de grenswaarde van 47 dB.
> 47 dB
Windturbines
Onderzoek effect 2m hoog
Onderzoek effect 4m hoog
Onderzoek effect
Stap 5aOverweeg geluidwerende maatregelen Het totale geluidniveau in de woningen mag niet hoger zijn dan 33 dB. Onderzoek of dit lukt met geluidwerende maatregelen aan de gevel. Ja? Dan is bouwen mogelijk.
Indien van toepassing moet de gemeente verantwoorden waarom er geen of te weinig geluidbeperkende maatregelen zijn genomen om aan de voorkeurswaarde op de gevel van de woningen te voldoen. De gemeente moet het geluidniveau buiten de woning beoordelen, rekening houdend met het geluidklimaat (zie stap 3, geluidcumulatie).
Voorbeelden van uitzonderingssituaties Soms is een uitzondering mogelijk. In enkele specifieke situaties mag de maximale waarde bij wegen, spoorwegen en industrieterreinen onder voorwaarden worden overschreden. Dat geldt bijvoorbeeld voor: vervangende nieuwbouwwoningbouw nabij zeehavensspeciale geluidwerende constructies (o.a. dove gevel) Wanneer een Verklaring van geen bezwaar is verstrekt door het Ministerie van IenM in het geval dat de overschrijding van de grenswaarde wordt veroorzaakt door luchtvaart en de bouwlocatie bevindt zich in het beperkingengebied van de luchthaven.
Stap 5bOnderzoek mo­gelijke uit­zonderings­­situatie Onder­zoek of er sprake is van een uit­zonderings­­­situatie volgens de Omgevings­­wet
Uitzonderingssituatie van toepassing?  NEE Bouwen is niet toegestaan. JA Bouwen is mogelijk als het geluidniveau in de woning niet hoger is dan de maximale binnenwaarde van 33 dB. Neem voldoende geluidwerende maatregelen aan de gevel (stap 5a) om dit te bereiken.
Voorbeelden van geluidwerende maatregelen Lichte akoestische maatregelen Maatregelen zoals dikker glas (minimaal HR++) en ‘slimme’ suskasten (ventilatieroosters met verhoogde geluidwering) kunnen zorgen voor een verschil tot wel 30 dB tussen binnen en buiten. Gemiddelde akoestische maatregelen Maatregelen zoals ‘akoestisch glas’ (dubbel glas met zwaardere bladen van ongelijke dikte en een vergrote spouw), geen ventilatieopeningen in de gevel en dubbele kierdichting op te openen delen kunnen zorgen voor een verschil tot wel 35 dB tussen binnen en buiten. Zware akoestische maatregelen Maatregelen zoals ‘akoestisch glas’ met beperkt oppervlak, verzwaarde ramen, kozijn en borstwering, dubbele kierdichting op te openen delen en geluidluw lessenaarsdak i.p.v. zadeldak kunnen zorgen voor een verschil tot wel 40 dB tussen binnen en buiten.